Menu Bateaux

   Menu BA1

Maki sushi sashimi

60€/?? piècesMenu BA2

Maki sushi sashimi

60€/?? pièces